پیدا

بلبل به ناز ِ گُل

درخواست حذف اطلاعات

جان ِ عزیز به زیر ِ خاک بُردن
به از آنکه نان ز فرومایگان خوردن
زندگی ِ پاک می طلبم در جهان همی
بلبل به ناز ِ گُل جان سپردن .
/
البرز معصومی ایرانی