پیدا

کلید ِ یک داستان

درخواست حذف اطلاعات


وقتی در فرودگاه اطرافم را نگاه ی را دیدم که ایرانی به نظر می آمد رفتم نزدیکش پرسیدم شما ایرانی هستین ؟ گفت آره هردو از خوشحالی به آرامی خندیدیم دقایقی که صحبت کردیم پوستر رو نشون دادم پرسیدم اون آلمانیه ؟ گفت من ن نا هستم یک لحظه غافلگیر شده بودم نمی دانستم چه بگویم اما سریع ذهنمو جمع همان چیزی را که واقعی هم بود گفتم من اصلا متوجه نشده بودم و ... از دوشب قبل مدام اعلام می کرد مصاحبه ویژه با اسکندر آبادی . همیشه به ذهنم می آید دانشمند دلسوخته ای که چهره اش کودکی ی یک نابغه را می ماند .
/
البرز معصومی ایرانی