پیدا

تولدت مبارک

درخواست حذف اطلاعات

پس از سال ها ب
برای اولین بار
ع هایی از تو گرفتم
تو گفتی در شب ِ محاق ِ ماه
شب ِ تولدت بود
ب .
شادمانی ی در محاق .