پیدا

از در ِ میکده

درخواست حذف اطلاعات

از در میکده تا درگه ِ حضرت ِ دوست جان من ار برود ر جانان نرود . برای نازنین ارومی البرز معصومی ایرانی